Wij respecteren uw privacy

Tandartsenpraktijkbelcrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartsenpraktijkbelcrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
In de praktijk gebeurt dit bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van de behandelovereenkomst.
Uiteraard gebruiken wij alleen de persoonsgegevens die door u worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen onder andere de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Woonplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Zorgverzekeraar, polisnummer
 • Hoe u bij ons terecht bent gekomen
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip en duur van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • Uw foto
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden Gegevensverwerking

Tandartsenpraktijkbelcrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven
- Het bijhouden van uw (medisch) dossier
 • Het uitvoeren van  Vecozo-controles
 • Het inplannen van afspraken
 • Het versturen van afspraakherinneringen
 • Het uitvoeren van behandelingen
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 • Het uitvoeren van een patiënten enquête
 • Het uitvoeren van een sollicitatie procedure
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te verbeteren
 • U te informeren over wijzigingen.
 • Tandartsenpraktijkbelcrum analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Tandartsenpraktijkbelcrum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Verstrekking van uw persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Tandartsenpraktijkbelcrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst voor het bewaren van de medische en (betaal)gegevens. Naast de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij onder andere onderstaande passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Al uw gegevens worden opgeslagen op een modern ICT systeem op Nederlandse bodem;
 • Antivirus software
 • Items van aandacht worden automatisch gemeld, en door onze ICT supports zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
- Verder beschikken wij over een beveiligd mailsysteem (zorgmail) die het mogelijk maakt om medische gegevens naar u of andere zorgverlener te versturen.

Gebruik van Cookies

Tandartsenpraktijkbelcrum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandartsenpraktijkbelcrum. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit kan via het e-mailadres:  info@tandartsenpraktijkbelcrum.nl, t.n.v V. Bliek met als onderwerp Privacy.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tandartsenpraktijkbelcrum.nl.
Tandartsenpraktijkbelcrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

keyboard_arrow_up